Mmmm... Something...

Ooo, bacon 20K

mmm...invisible cola 32K

mmm...hogfat 25K

mmm...organized crime 40K

mmm...mediciny 18K

mmm...free goo 24K

mmm...Hors d'oeurves 34K

mmm...incapacitating58K

mmm...ham 26K

mmm...64 slices of American cheese 25K

mmm...pointy 22K

mmm...recirculated air 47K

mmm...sacrilicious 39K

mmm...slanty 31K

mmm...something 27K